Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Tuesday, July 22, 2014

RPH BM TINGKATAN 6RK1,6AK1, DAN 5S3 MINGGU YANG KE-29

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
14  Julai 2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Karangan berpandu
Penerapan nilai-nilai murni
Pelajar dapat:
1.      menghasilkan karangan yang lengkap.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.1,7.5  Aras 1 (i)

8.2  Aras  1 (ii)

AKTIVITI

1.      bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      mendengar penjelasan guru
3.      perbincangan tentang gambar
4.      pembentangan isi
5.      menulis karangan
6.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                       : kemasyarakatan
Nilai                       : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                        : menjana idea, membanding beza
 BBB                       : Buku kerja, Buku rujukan


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik  menulis karangan .Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
16  Julai  2014
Rabu
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUKOBJEKTIF

Prosa Tradisional                                                         
Hikayat Opu Daeng Menambun

Pelajar dapat:
1.      menceritakan sinopsis prosa dengan isi dan bahasa yang betul.
2.      menyatakan tema,persoalan,nilai,dan pengajaran daripada prosa.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.4 Aras 1 (iv)

12.1.12.2  Aras  1 (i)

AKTIVITI1.      bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      mendengar penerangan guru
3.      perbincangan
4.      pembentangan
5.      latihan
6.       penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi ,pola suku kata,laras bahasa
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : berbudi,berhemah tinggi.
KBT                        : mencirikan
 BBB                       : Buku kerja,Buku teks, Buku rujukan,nota

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
17  Julai 2014
Khamis
1020-1130
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF
Tatabahasa
Membina ayat daripada kata ganda,ayat cakap ajuk dan cakap pindah                                                         
Pelajar dapat:
1.      membina enam baris ayat daripada kata ganda dengan betul.
2.      menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.
3.      membetulkan kesalahan bahasa.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,5.2  Aras 1 (ii),(iii)

8.7  Aras i (v)

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Membaca
4.      berlakon
5.      berbincang
6.      latihan
7.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,subjek dan predikat.jenis-jenis ayat.
Ilmu                       : Tatabahasa
Nilai                       : berbudi,keyakinan
KBT                        : membanding beza
 BBB                       : Buku kerja,Buku teks,

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat memahami isi pelajaran pada hari ini.
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
14 Julai 2014
Isnin
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Semantik
Sinonim

Pelajar  dapat :
(a)   mengenal pasti dan membezakan perkaitan  
 makna perkataan dari segi leksikal;
(b)   memberikan contoh yang betul bagi kata  
yang mempunyai pertalian leksikal

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      mencatat nota
4.      latihan
5.      perbincangan jawapan
6.      kuiz
7.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
15 julai  2014
Selasa
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Semantik
Antonim,hiponim,homonim,polisemi
 mironim

Pelajar  dapat :

(a)   mengenal pasti dan membezakan perkaitan  
 makna perkataan dari segi leksikal;
(b)   memberikan contoh yang betul bagi kata  
              yang mempunyai pertalian leksikal

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   perbincangan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  3   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
17  Julai 2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Varias Bahasa
Ujian Topikal

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab sekurang-kurang 25 soalan daripada 50 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   Mendengar arahan
(b)   ujian
(c)    Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Ujian dijalankan dengan lancar.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
18 Julai 2014
Jumaat
0715-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Esei Ilmiah
Objektif,kepentingan,skop, batasan,dan kaedah kajian

Pelajar  dapat :
(a)   menulis esei ilmiah mengikut format yang betul

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatatkan nota
(d)   sesi soal jawab
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Secara keseluruhannya pelajar memahami teknik menulis esei ilmiah.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
14  Julai 2014
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Bahasa Melayu  Klasik
Bahan Bukti: Surat awal,naskhah sastera klasik
Fungsi bahasa Melayu klasik.

 Pelajar dapat :
(a) menjelaskan konsep bahasa Melayu moden.
(b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden.


AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
15 Julai 2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ujian Topikal
Bahasa Melayu Klasik

Pelajar dapat:
(a)   menjawab sekurang-kurangnya 25 soalan daripada 50 soalan yang dikemukakan.


AKTIVITI
(a)   mendengar penerangan
(b)   ujian
(c)    perbincangan jawapan
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
16  Julai 2014
Rabu
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Esei Tidak Berformat
Pelaburan asing
Pengangkutan awam di Malaysia

Pelajar  dapat :
(a)    mengemukakan lima kepentingan pelabur asing melabur di Malaysia
(b)   mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(c)     menyusun dan mengolah idea atau fakta denganlancar dan berkesan;

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    Pembentangan isu oleh pelajar
(d)   mencatat isi
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
18 Julai  2014
Jumaat
10:40-11:40
TAJUK

SUBTAJUK

OBJEKTIF


Pembacaan Kritis dan analitis

Kenaikan harga barang

Pelajar dapat:
(a) menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat, atau
perenggan yang terdapat dalam teks;
(b) mengenal pasti idea dan mesej penulis;
(c) membezakan fakta dengan pendapat penulis
(d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan
lancar dan berkesan

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   membaca secara senyap
(c)    membaca secara nyaring
(d)   perbincangan
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat mengupas isu yang dibincangan secara kritis dan analitis