Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Friday, January 30, 2015

MINGGU YANG KE-5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU YANG KE-5
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4S2
27  Januari 2015
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF

Penulisan Rumusan
Teknik  Menulis Rumusan (bahagian kedua)

Pelajar dapat:
1.      Mengetahui dan memahami teknik menulis rumusan.
2.      Membezakan pendahuluan,isi tersurat,isi tersirat, dan kesimpulan.
3.      menulis pembetulan


FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
1.2  Aras 2 (i)

7.3  Aras  1 (iii)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan tentang rumusan karangan
3.      Mencatat nota ringkas
4.      Latihan
5.      Penutup

SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,katan nama am dan kata nama khas
Ilmu                       : Pend. Moral dan Pengajian Am
Nilai                       : Keyakinan diri
KBT                        : menjana idea
 BBB                       : Petikan, Buku rujukan, papan tulis, pemadam


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik menulis rumusan.Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4S2
29  Januari 2015
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUB-TAJUKOBJEKTIF
Antologi Jaket Kulit Kijang  dari Istanbul                     
Syair Bidasari

Pelajar dapat:
1.      bersyair dengan intonasi yang betul
2.      Menjelaskan maksud syair
3.      Menghuraikan tema dan persoalan.
4.      Menyatakan tiga nilai dan pengajaran dalam syair.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
1.2  Aras 2 (i),10.1 Aras 1 (iv)

7.3  Aras  1 (iii)

AKTIVITI1.      bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      mendengar alunan syair
3.      pelajar bersyair
4.      pelajar diminta menyatakan maksud,tema,persoalan,nilai dan pengajaran syair.
5.      perbincangan isi
6.      mencatat nota ringkas
7.      rumusan
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi ,Kata Ganti Nama
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : berbudi,keyakinan
KBT                        : menjana idea
 BBB                       : Buku teks, LCD,komputer.

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat bersyair.Kebanyakan murid   mampu menyatakan maksud syair dengan tepat.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4S3
30  Januari 2015
Jumaat
0815-0925
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF
Pemahaman dan Tatabahasa
Semangat Kejiranan Dalam Masyarakat Melayu Tradisional
Kata Nama : Kata nama khas, kata nama am, dan kata ganti nama

Pelajar dapat:

1.      Menghuraikan jenis-jenis kata nama.
2.      Memjawab empat soalan pemahaman dengan isi dan bahasa yang betul.
3.      Memberikan makna frasa dan peribahasa mengikut konteks.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
1.4  Aras 2 (i)

7.3  Aras  1 (iii)

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Membaca petikan untuk memperoleh makna
3.      Merujuk kamus
4.      Perbincangan jawapan
5.      Berbincang tentang jenis-jenis kata nama
6.      Latihan membina ayat
7.      Rumusan
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi, kata nama khas
Ilmu                       : Tatabahasa                                                                                        
Nilai                       : Kejiranan,kerajinan
KBT                        : menjana idea
 BBB                       : Buku teks, LCD,komputer

CATATAN / REFLEKSI
Kebanyakan murid masih lemah dalam memberikan maksud frasa dan peribahasa.Murid-murid disarankan agar membeli kamus.
MINGGU 5
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
27  Januari 2015
Selasa
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF
Morfologi
Pembentukan kata (Bentuk kata, kata tunggal)

Pelajar dapat:
1.      Mengenal pasti  dan mengkategorikan kata mengikut bentuknya.
2.      Menganalisis bentuk kata.

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas.
2.      Mendengar penerangan guru sambil mencatat nota.
3.      Latihan
4.      Perbincangan
5.      Penutup

CATATAN / REFLEKSI
 Secara umumnya,semua pelajar memahami isi  pelajaran pada hari ini kerana mereka sudah pun mempelajari aspek tatabahasa  semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
28  Januari 2015
Rabu
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Morfologi
Kata terbitan, kata majmuk,kata ganda
Pelajar dapat:
1.      membezakan kata terbitan,kata majmuk dan kata ganda.
2.      menganalisis bentuk kata

AKTIVITI1.      Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas.
2.      Mendengar penerangan guru
3.      Menulis nota ringkas.
4.      Kuiz
5.      Penutup.


CATATAN / REFLEKSI
 Secara umumnya,semua pelajar memahami isi  pelajaran pada hari ini.

MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
29  Januari 2015
Khamis
0815-0925
TAJUK

SUBTAJUK
OBJEKTIFPenilaian Berasaskan Sekolah

Ujian :Laporan
Pelajar dapat:
(a) menulis esei mengikut bentuk format yang
      dikehendaki;
(b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang lancar dan  berkesan.

AKTIVITI


1.      mengedarkan kertas
2.      Ujian
3.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

 Ujian dijalankan dengan lancar.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
30  Januari 2015
Jumaat
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Ujian : Laporan (sesi kedua)

Pelajar dapat:
(a) menulis esei mengikut bentuk format yang
      dikehendaki;
(b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(c) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang lancar dan  berkesan.


AKTIVITI
1.      Mengedarkan kertas
2.      Ujian
3.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Ujian dijalankan dengan jayanya