Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Thursday, August 21, 2014

RPH BM TINGKATAN 6RK1,6AK1, DAN 5S3 MINGGU YANG KE-34

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
18 Ogos 2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

RUMUSAN
Sekuriti Makanan

Pelajar dapat:
1.      mengenal pasti isi tersurat  dalam petikan.
2.      mengemukakan dua isi tersirat dengan betul.
menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang gramatis.
3.      menjawab soalan pemahaman dengan bahasa dan isi yang betul.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.1,7.5  Aras 1 (i)

8.2  Aras  1 (ii)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan kelemahan semasa menulis rumusan
3.      membaca petikan
4.      mencari isi tersurat dan tersirat
5.      mencatat di papan tulis
6.      berbincang
7.      latihan
8.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                       : kemasyarakatan
Nilai                       : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                        : menjana idea, membanding beza
 BBB                       : Buku kerja, Buku rujukan


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik  menulis rumusan .Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
20  Ogos 2014
Rabu
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

Cerpen
Tanggar Amanat

Pelajar dapat:
4.      menulis sinopsis cerita.
5.      menjelaskan plot, watak dan perwatakan,gaya bahasa, latar, nilai dan pengajaran.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.1,10.4 Aras 1 (i,ii)

9.1  Aras  1 (i)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab
2.      membaca petikan
3.      berbincang
4.      mencatat di papan tulis
5.      pembentangan
6.      latihan
7.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : Tanggungjawab,kasih sayang.
KBT                        : mengitlak,pembelajaran konstruktivisme
 BBB                       : Buku kerja, Buku rujukan,Buku teks ms.181


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami isi pelajaran.Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
21  Ogos 2014
Khamis
1020-1130
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF
Tatabahasa
Ayat Pasif dan Ayat pasif songsang                             
Pelajar dapat:
1.      mengenal pasti tujuh jenis kata kerja pasif dalam petikan.
2.      menukar ayat –ayat pasif biasa kepada ayat-ayat pasif songsang.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,5.2  Aras 1 (ii),(iii)

8.7  Aras i (v)

AKTIVITI
1.      bersoal jawab
2.      membaca petikan
3.      mendengar penerangan guru
4.      berbincang
5.      latihan
6.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,subjek dan predikat.ayat pasif
Ilmu                       : Tatabahasa
Nilai                       : berhati-hati,keyakinan
KBT                        : membanding beza,menjana idea
 BBB                       : Buku kerja,Buku teks,

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat memahami isi pelajaran pada hari ini.
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
18 Ogos  2014
Isnin
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Kesantunan Berbahasa
Penggunaan Bentuk Sapaan,Gelaran dan rujukan mengikut konteks dan Situasi
Pelajar   dapat :
(a)   mengenal pasti dan membezakan bentuk sapaan dan gelaran mengikut konteks dan situasi.
(b)  mengemukakan contoh dan menggunakan ungkapan bertatasusila,kata ganti nama, dan kata sapaan dengan betul.

AKTIVITI
1.      bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      latihan
4.      perbincangan jawapan
5.      penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
19  Ogos  2014
Selasa
1130-1240
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Esei Ilmiah
Menyemak format esei ilmiah

Pelajar  dapat :
(a)   menghasilkan esei yang eseinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang lancar dan berkesan.

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   membentang draf penulisan ilmiah
(c)    mendengar komen
(d)   berbincangan secara berkumpulan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Secara keseluruhannya pelajar memahami teknik menulis esei ilmiah.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
21  Ogos  2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ulang kaji
Retorik,Variasi dan Laras bahasa

Pelajar  dapat :
(a)   menjawab soalan sekurang-kurangnya 11 daripada 22 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    latihan
(d)   perbincangan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  3   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA
PERKARA

6AK1
22 Ogos  2014
Jumaat
0705-0815
Perhimpunan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
18  Ogos 2014
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Bahasa Melayu  moden pascamerdeka
Fungsi  Bahasa Melayu Moden
Sumbangan Tokoh Tempatan

 Pelajar dapat :
(a)    menyatakan sumbangan tokoh tempatan dalam pembinaan dan perkembangan bahasa Melayu.


AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   berbincang
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
19 Ogos  2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Bahasa Melayu Moden
Sumbangan Pertubuhan dan Institusi terhadap Perkembangan BMM Era Pascamerdeka.
Pelajar dapat:
(a)   menjelaskan sumbangan pertubuhan dan institusi terhadap perkembangan BMM era pascamerdeka.


AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    membaca teks
(d)   berbincangan
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
20 Ogos 2014
Rabu
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIFPenulisan Esei Tidak Berformat
Isu perumahan
Penyakit berjangkit/berbahaya

Pelajar  dapat :
(a)   mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan
        meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(b)    menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan
        lancar dan berkesan;

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    Pembentangan isu oleh pelajar
(d)   mencatat isi
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
22  Ogos  2014
Jumaat
10:40-11:40
TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIF


Unsur Asing dalam Bahasa Melayu

Latar belakang peminjaman unsur bahasa asing
Bahasa sumber

Pelajar dapat:
(a)   mengenal pasti unsur asing/pinjaman dan bahasa sumbernya.
(b)   mengkategorikan kosa kata asing mengikut bidang.

AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   berbincang
(e)   penutup


CATATAN / REFLEKSI

Secara keseluruhannya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.