Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Thursday, July 24, 2014

RPH BM TINGKATAN 6AK1,6RK1,DAN 5S3 MINGGU YANG KE-30

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
21  Julai 2014
Isnin
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF

RUMUSAN
Industri Filem di Malaysia

Pelajar dapat:
1.      Mengenal pasti isi tersurat  dalam petikan.
2.      mengemukakan dua isi tersirat dengan betul.
menulis rumusan dengan isi dan bahasa yang gramatis.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.1,7.5  Aras 1 (i)

8.2  Aras  1 (ii)

AKTIVITI

1.      Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      Penerangan kelemahan semasa menulis rumusan
3.      membaca petikan
4.      mencari isi tersurat dan tersirat
5.      mencatat di papan tulis
6.      berbincang
7.      latihan
8.      Penutup
 SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Kata terbitan,Ayat penyata
Ilmu                       : kemasyarakatan
Nilai                       : Keyakinan diri,kerjasama,kesyukuran
KBT                        : menjana idea, membanding beza
 BBB                       : Buku kerja, Buku rujukan


CATATAN / REFLEKSI
Pada keseluruhan murid-murid memahami teknik  menulis rumusan .Segala persoalan yang dihadapi oleh pelajar telah dijelaskan oleh guru dalam sesi soal jawab.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
22  Julai  2014
Rabu
1020-1130
TAJUK
SUBTAJUKOBJEKTIF

Cerpen                                                                                
Penanggungan

Pelajar dapat:
1.      menceritakan sinopsis cerpen dengan isi dan bahasa yang betul.
2.      menyatakan tema,persoalan,plot,latar,gaya bahasa,nilai,dan pengajaran daripada cerpen.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.4 Aras 1 (iv)

12.1.12.2  Aras  1 (i)

AKTIVITI1.      bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
2.      mendengar penerangan guru
3.      perbincangan
4.      pembentangan
5.      latihan
6.       penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi ,pola suku kata,laras bahasa
Ilmu                       : Kesusasteraan Melayu
Nilai                       : Kasih sayang,ketabahan
KBT                        : mencirikan,membezakan
 BBB                       : Buku kerja,Buku teks, Buku rujukan,nota

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

5S3
24  Julai 2014
Khamis
1020-1130
TAJUK
SUB-TAJUK

OBJEKTIF
Tatabahasa
Membina ayat                                                                
Pelajar dapat:
1.      membina lapan baris ayat daripada kata kerja pasif dengan betul.
2.      membezakan ayat pasif diri pertama,kedua dan ketiga.

FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
5.1,5.2  Aras 1 (ii),(iii)

8.7  Aras i (v)

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      Mendengar penerangan guru
3.      berbincang
4.      latihan
5.      penutup
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Sebutan & intonasi,subjek dan predikat.jenis-jenis ayat.
Ilmu                       : Tatabahasa
Nilai                       : kerajinan
KBT                        : membanding beza
 BBB                       : Buku kerja,Buku teks,

CATATAN / REFLEKSI
Secara umumnya, murid dapat memahami isi pelajaran pada hari ini.
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
21  Julai 2014
Isnin
1055-1205
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Semantik
Perubahan Makna: Perluasan makna dan penyempitan makna

Pelajar  dapat :
(a)   menjelaskan maksud perubahan makna;
(b)  memberikan contoh perkataan yang mengalami perubahan makna.

AKTIVITI
1.      Bersoal jawab
2.      mendengar penerangan
3.      mencatat nota
4.      latihan
5.      perbincangan jawapan
6.      kuiz
7.      Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENGGAL 3  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
22 julai  2014
Selasa
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Pragmatik
Konsep pragmatik dan bahasa dalam konteks budaya

Pelajar  dapat :

(a)   menjelaskan makna peribahasa.
(b)   mengenal pasti dan membezakan ragam bahasa.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   perbincangan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  3   2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
24  Julai 2014
Khamis
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Laras  Bahasa
Ujian Topikal


Pelajar  dapat :
(a)   menjawab sekurang-kurang 20 soalan daripada 40 soalan yang dikemukakan.

AKTIVITI
(a)   Mendengar arahan
(b)   ujian
(c)    Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Ujian dijalankan dengan lancar.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6AK1
25 Julai 2014
Jumaat
0715-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Esei Ilmiah
Pembentangan: Objektif,kepentingan,skop, batasan, kaedah kajian dan dapatan kajian

Pelajar  dapat :
(a)   menghasilkan esei yang eseinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang lancar dan berkesan.


AKTIVITI
(a)   bersoal jawab
(b)   membentang draf penulisan ilmiah
(c)    mendengar komen
(d)   berbincangan secara berkumpulan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI
Secara keseluruhannya pelajar memahami teknik menulis esei ilmiah.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL  1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
21 Julai 2014
Isnin
0945-1055
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Bahasa Melayu  Moden
Sumbangan tokoh asing

 Pelajar dapat :
(a)    menyatakan peranan tokoh dalam pembinaan dan perkembangan bahasa Melayu.

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1  2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
22 Julai 2014
Selasa
0705-0815
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Bahasa Melayu Moden
Sumbangan Tokoh Tempatan

Pelajar dapat:
(a)   menyatakan peranan tokoh dalam pembinaan dan perkembangan bahasa Melayu.


AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    mencatat nota
(d)   latihan
(e)   Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
23 Julai 2014
Rabu
0815-0925
TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIF


Penulisan Esei Tidak Berformat
Bencana alam
Penyakit Berjangkit

Pelajar  dapat :
(a)    mengemukakan lima faktor yang menyebabkan bencana alam dan lima kesan bencana alam kepada penduduk di negara yang terlibat.
(b)   mengembangkan isi secara tersusun, padat, dan
        meyakinkan supaya terhasil sebuah wacana yang utuh;
(c)     menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan
        lancar dan berkesan;

AKTIVITI
(a)   Bersoal jawab
(b)   mendengar penerangan
(c)    Pembentangan isu oleh pelajar
(d)   mencatat isi
(e)   latihan
(f)     Penutup


CATATAN / REFLEKSI

Objektif tercapai.Semua pelajar dapat memahami dan menghayati pelajaran pada hari ini.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENGGAL 1 2014
MATA PELAJARAN     : Bahasa Melayu
TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

6RK1
25 Julai  2014
Jumaat
10:40-11:40
TAJUK

SUBTAJUK

OBJEKTIF


Ujian Topikal

Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu

Pelajar dapat:
(a)   menjawab soalan sekurang-kurang 25 daripada 45 soalan yang dikemukan.

AKTIVITI
(a)   mendengar penerangan
(b)   mengedarkan kertas ujian
(c)    ujian
(d)   penutup


CATATAN / REFLEKSI

Ujian dijalankan dengan lancar.