Ya Allah, selamatkan dunia ini daripada dikehancuran oleh tangan-tangan manusia yang rakuskan kuasa.

Thursday, March 3, 2011

RPH BM MINGGU YANG KE-9 (28 Februari -4 Mac 2011)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 4K1 2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu

TINGKATAN
TARIKH
HARI
MASA

4K1
28 Februari 2011
Isnin
80 minit

TAJUK
SUBTAJUK


OBJEKTIF

Penulisan Karangan
Teknik Menulis Surat Kiriman Rasmi

Pelajar akhir pelajaran,murid dapat:

 1. Menulis surat kiriman dengan format yang betul.
 2. Menghuraikan isi karangan dengan huraian yang tepat.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.2 , 7.5 Aras 2 (i)

7.3 Aras 1 (iii)

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur


AKTIVITI
 1. Bersoal jawab
 2. Mencatat penerangan guru
 3. Berbincang
 4. Menulis
 5. Penutup

SISTEM BAHASA


PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: Ayat penyata
Kosa kata: alamat pengirim,format.


Ilmu : Pend. Sivik dan Pengajian Am
Nilai : Berjimat cermat, Kerjasama
KBT : Membanding beza,menyusun maklumat
BBB : Bahan edaran, Buku rujukan, papan
tulis, pemadam


CATATAN / REFLEKSI

Kekuatan: Kebanyakan murid dapat menulis dengan baik.
Kelemahan: Kekurangan maklumat kerana mereka tidak suka membaca majalah,buku-buku rujukan dan akhbar.
Tindakan : Sentiasa memberikan galakan dan bimbingan yang berterusan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 4K1 2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu

TARIKH
HARI
MASA

2 Mac 2011
Rabu
80 minit

TAJUK
SUBTAJUK

OBJEKTIFTatabahasa
Nadi Ilmu Membaca (NILAM)
Akronim

Pelajar akhir pelajaran ini, murid dapat:

 1. Menulis synopsis dan pengajaran daripada bahan yang dibaca.
 2. Membezakan jenis-jenis akronim.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.4 Aras 2 (i),7.2 Aras 1 (i,ii)

10.1 Aras 1 (iii)

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur


AKTIVITI
 1. Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid
 2. Mendengar penerangan guru
 3. Membuat latihan
 4. Berbincang tentang jawapan
 5. Membaca buku cerita di perpustakaan (masa kedua)
 6. Rumusan

SISTEM BAHASA


PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: Sebutan & intonasi

Kosa kata: kata majmuk,tunggal,terbitan.

Ilmu : Tatabahasa

Nilai : Kerajianan

KBT : Pembelajaran konstruktivisme

BBB :Buku teks, Buku rujukan, papan tulis,

Pemadam

CATATAN / REFLEKSI

P&P ditunda pada minggu depan kerana mereka dikehendaki menghadiri ceramah HIV dan AIDS di Pusat Akses .


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TINGKATAN 4K1 2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu


TARIKH

HARI

MASA


3 Mac 2011

Khamis

80 minit

TAJUK

SUBTAJUK


OBJEKTIF


Novel

Unsur-unsur dalam novel


Pelajar dapat:

 1. Menyatakan semula unsur-unsur novel yang dipelajari.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.1 Aras 1 (iv)

10.2 Aras 1 (iv), 3.3 Aras (i)

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Menulis,Kemahiran Mendengar,dan Kemahiran Bertutur


AKTIVITI 1. Bersoal jawab tentang pelajaran yang lepas
 2. Mendengar penerangan guru
 3. Mencatat nota
 4. Pelajar diminta menyatakan semula isi pelajaran yang dipelajari oleh mereka
 5. Penutup

SISTEM BAHASAPENGISIAN

KURIKULUM

Tatabahasa: Sebutan & intonasi,ayat penyata, ayat Tanya.

Kosa kata: tema, persoalan, gaya bahasa, teknik plot.

Ilmu : Unsur Kesusasteraan Melayu,Pend. Moral

Nilai : Kerajinan

KBT : kecerdasan pelbagai ,membanding beza

BBB :Buku teks, Buku rujukan,nota bercetak,

papan tulis,pemadam


CATATAN / REFLEKSI


Secara umumnya semua pelajar memahami isi pelajaran pada hari ini.

No comments:

Post a Comment